Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

internetového obchodu http://www.tempus-collection.cz

 

 1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „​obchodní podmínky​”) obchodní společnosti ​TEMPUS DESIGN a.s., se sídlem ​V parku 2294/4, Chodov, 148 00 Praha 4, identifikační číslo:​ 087 67 220, DIČ: CZ08767220​, (dále jen „​prodávající​“) jsou vydané dle § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „​občanský zákoník​“).

1.2          Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese http://www.tempus-collection.cz ​(dále jen „​internetový obchod​”).

1.3          Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem.

1.4          Tyto obchodní podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z něj plynoucí mezi prodávajícím a kupujícím, který je fyzickou osobou nepodnikatelem, a který uzavírá kupní smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

1.5          Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752 občanského zákoníku. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, konkrétně na http://www.tempus-collection.cz v Obchodních podmínkách​ s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek.

 

 1. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1​         Prezentace zboží, uvedeného v internetovém obchodě ​ http://www.tempus-collection.cz​​,​ není nabídkou k uzavření smlouvy, je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2          Ceny zboží jsou uvedeny​ včetně daně z přidané hodnoty, jeli prodávající plátcem takové daně (DPH) bez poštovného a balného. Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je platná po dobu, kdy je zobrazována v internetovém obchodě http://www.tempus-design.cz/shop.

2.3          Internetový obchod ​ http://www.tempus-collection.cz ​také obsahuje na specifickém místě informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci jeho doručování na území České republiky.

2.4          Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky, jsou vždy uvedeny před odesláním objednávky prostřednictvím stránek tohoto internetového obchodu. Náklady jsou kalkulovány dle veřejných i soukromých ceníků přepravních firem v závislosti na váze, způsobu platby a způsobu dodání zvoleného v objednávkovém formuláři.

2.5          Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno objednávku měnit a upravovat údaje, které do objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů.

2.6          Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení, apod.) na straně kupujícího, hradí kupující sám.

2.7         Kupující provádí objednání zboží těmito způsoby:

(i.)          kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu​, ​stiskem tlačítka „Přidat do košíku​”, ​prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud provedl v předchozím kroku registraci v internetovém obchodě ​http://www.tempus-collection.cz

(ii.)         kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu​, ​stiskem tlačítka ​„​Přidat do košíku”,​ ​bez nutnosti zákaznického účtu a registrace.

2.8          Objednávku odešle kupující prodávajícímu, kliknutím na tlačítko ​„​Odeslat objednávku​​”. Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím požadovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje správně, dle svého vědomí a svědomí při vytváření objednávky a kliknutím na tlačítko „​Odeslat objednávku​” souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

2.9          Neprodleně po odeslání objednávky prodávajícímu, vystaví prodávající potvrzení o doručení objednávky kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v objednávce, nebo v uživatelském účtu internetového obchodu ​http://www.tempus-collection.cz​, ​kde provedl kupující registraci. Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní smlouvy.

2.10       Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce.  Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a požadovat jeho součinnost k uzavření kupní smlouvy.

2.11       Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky prodávajícím a zaplacením kupní ceny včetně nákladů na zabalení zboží a dopravu v plné výši.

2.12       V případě technické poruchy na straně prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen produktů či kombinací slev způsobující minimální cenu objednávky internetového obchodu, není prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu kupujícímu dodat. A to ani v případě potvrzení objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou, bankovním převodem, nebo jinou platební metodou dohodnutou smluvními stranami).

2.13       Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup zboží přes webový internetový obchod http://www.tempus-design.cz/shop.

 

 1. Cena

3.1          Cenu za zboží a náklady spojené s dopravou může kupující uhradit těmito způsoby:

(i.)          bezhotovostně platební kartou

(ii.)         převodem na účet prodávajícího č.b.ú. [2384199002/5500] vedený u [Reiffeisinbank]

3.2         Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží, ale také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu je splněn připsáním částky odpovídající kupní ceně na účet prodávajícího.

3.3         V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů ode dne, kdy prodávající na e-mailovou adresu kupujícího odešle potvrzení objednávky.

3.4          Dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku, prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu, nebo jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny zboží před jeho odesláním se nepovažuje za zálohu.

3.5          Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nerozhodne-li prodávající jinak. O možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky.

3.6          Daňový doklad je prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a je prodávajícím doručen kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce anebo zaslán kupujícímu současně se zbožím.

 

 1. Dodání zboží

4.1          Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny v objednávce a následném potvrzení vydaném prodávajícím.

4.2         Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce, neučiní-li tak, vystavuje se nebezpečí nedoručení zboží a jeho vrácení zpět prodávajícímu. V případě následně vyžádaného opakovaného doručení prodávajícím bere kupující na vědomí opakované náklady na dopravu ve výši její původní ceny.

4.3         Kupující je povinen při přebírání zboží od přepravce důkladně zkontrolovat zásilku, zdali není poškozen obal nebo přímo samotné zboží. Pokud kupující nesouhlasí s převzetím zboží, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit přepravci. V případě zjištění závad na obalu nebo přímo na zboží, není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

4.4         Zaplacením  zboží  a  převzetím  zboží  od  dopravce,  nabývá  kupující  vlastnické  právo  a veškeré povinnosti s tím spojené. Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na zboží.

4.5          Zboží je přepravci předáno do osmi (8) týdnů od objednání zboží a zaplacení kupní ceny, jedná-li se o zboží upravované podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, v ostatních případech do čtrnácti (14) dnů.

 

 1. Zákaznický účet

5.1         Kupující, který provede registraci v internetovém obchodě ​www.tempus-collection.cz​, může získat přístup do uživatelského účtu, ze kterého může vytvářet objednávky zboží. V případě že funkcionalita obchodu umožňuje objednávání zboží bez registrace, může kupující objednávat zboží také bez registrace.

5.2          Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží, je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě změny údajů, je kupující povinen tyto údaje aktualizovat v uživatelském účtu, případně tuto změnu neprodleně nahlásit prodávajícímu. Údaje vyplněné kupujícím jsou považovány za jediné a správné.

5.3          Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost a tyto údaje nesmí kupující poskytnout třetí osobě, učiní-li tak, pak pouze na vlastní odpovědnost. Provozovatel webu http://www.tempus-collection.cz​ uchovává přístupové údaje k účtu Kupujícího v šifrované formě.

5.4         Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

5.5         Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kupujícímu uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej kupující aktivně nevyužívá prokazatelně delší dobu než 12 měsíců. Popřípadě pokud kupující poruší povinnosti kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek či jiné obchodní dohody s provozovatelem webu http://www.tempus-collection.cz.

5.6         Provozovatel webu ​http://www.tempus-collection.cz​ není povinen zajistit nepřetržitý provoz uživatelských účtů, to zejména pro plánované odstávky, aktualizace či poruchy.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1         Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

(i.)          poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy; a

(ii.)         dodávce zboží, které je upravováno nebo zhotovováno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

6.2          Pokud neplatí případy uvedené v odstavci 6.1 těchto všeobecných podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy, je kupující oprávněn podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který kupující může v takovém případě využít je Přílohou č. 2 těchto VOP.

6.3          Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží).

6.4          Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).

6.5         V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky kupujícímu do ​14 dnů ​od přijetí zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než bude zboží doručeno zpět prodávajícímu, nebo jinak dle dohody s kupujícím.

6.6         Kupující vrátí prodávajícímu zboží, které nesmí být poškozené, nesmí jevit známky užívání a nesmí být znečištěno či jinak znehodnoceno. Pokud je to možné, vrátí kupující zboží také v původním obalu.

6.7         Peněžní prostředky budou vráceny kupujícím stejným způsobem, jakým je prodávající přijal, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

6.8         Odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat prodávajícímu na e-mailovou adresu: info@tempus-design.cz​. ​Prodávající bezodkladně potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

6.9         Pro odstoupení od kupní smlouvy, je možné využít formuláře poskytnutého prodávajícím a uvedeného na konci těchto všeobecných obchodních podmínek. Formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici ke stažení samostatně na adrese​ http://www.tempus-collection.cz/.

6.10       Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy až do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Může tak učinit v několika případech, jako je například vyprodání zásob, přerušení dodávky zboží od výrobce nebo dodavatele, či z důvodu nedostupnosti zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou.

6.11       V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy, telefonu nebo jiného komunikačního kanálu. Veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů za dopravu od kupujícího, budou vráceny prodávajícím zpět, a to stejným způsobem, popřípadě jiným způsobem určeným kupujícím.

 

 1. Práva z vadného plnění

7.1          Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2161 až § 2174 občanského zákoníku, a dále příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.2         Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

(i.)          má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

(ii.)         se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

(iii.)        věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

(iv.)        je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

(v.)         zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3          Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.4         Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.5          Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:

(i.)          odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady;

(ii.)         přiměřenou slevu z kupní ceny;

(iii.)        odstranění vady opravou věci;

(iv.)        odstoupení od smlouvy.

7.6          Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:

(i.)          vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem;

(ii.)         pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě;

(iii.)        při větším počtu vad (3 a více vad).

7.7          Kupující písemně informuje prodávajícího, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.8          Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

7.9          Právo z vadného plnění kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl, nebo ji sám způsobil.

7.10       Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace.

7.11       Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží.

7.12       Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

 1. Reklamační řád

8.1          Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu ​http://www.tempus-collection.cz​, a definuje základní podmínky a způsob reklamace vad zboží kupujícím.

8.2         Kupující je povinen se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží, nejpozději se s nimi však kupující seznámí před odesláním objednávky v internetovém obchodě http://www.tempus-design.cz/shop​, když souhlas s jejich porozuměním a seznámením se s nimi potvrdí kupující zaškrtnutím příslušného pole při vytváření objednávky samotné. Bez zaškrtnutí tohoto pole není možné objednávku kupujícího odeslat. Prodávající eviduje objednávky kupujících, též eviduje zaškrtnutí uvedeného pole.

8.3         Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno za souhlas s reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

8.4         Kupující je povinen prokázat nákup zboží v internetovém obchodě http://www.tempus-collection.cz​ zejména daňovým dokladem vystaveným prodávajícím.

8.5         Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o převzetí zboží k reklamaci a o výsledku reklamace.

8.6          Tento reklamační řád upravuje reklamaci vad, které se vyskytnou u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, nebo v rámci záruky na jakost (například prodloužená záruka).

8.7          Kupující může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vyřízení dle bodů v odstavci 7.5 Obchodních podmínek prodávajícího.

8.8          Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

8.9          Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

8.10       Doručovací adresa pro uplatnění reklamace, anebo pro zaslání odstoupení od smlouvy shop@tempus-design.cz

 

 1. Mimosoudní řešení sporu

9.1          Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

9.2          Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce (zkráceně ČOI) na adrese Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2 - Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stránce ​https://www.coi.cz/​ a https://www.coi.cz/informace-o-adr/​.

9.3         Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská 567/15, Praha 2 - Nové Město. Rady a informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/​a​https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/​.

 

 1. Závěrečná ustanovení

10.1       Ujednání plynoucí z těchto obchodních podmínek a dle nich uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, v případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny zákonům České republiky. Tímto však nejsou dotčena práva kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.2       V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu, není prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky.

10.3       V  kupní  smlouvě  je  možné  sjednat  odchylná  ujednání,  která  pak  mají  přednost  před  ustanovením těchto obchodních podmínek.

10.4       Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však není dotčeno právo a povinnosti, dle předchozí verze všeobecných podmínek.

10.5       Součástí těchto VOP jsou následující přílohy:

                Příloha č. 1          Poučení spotřebitele před uzavřením smlouvy

                Příloha č. 2          Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

                Příloha č. 3          Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Poučení spotřebitele o spotřebitelský právech

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)

 

 

Prodávajícím zboží je společnost TEMPUS DESIGN a.s., se sídlem ​Světova, 180 00, Praha 8, identifikační číslo:​ 087 67 220, dále jako „Prodávající“.

 

Vzhledem k tomu, že jednání stran směřuje k uzavření smlouvy, a aby byly spotřebiteli zřejmé všechny podstatné skutečnosti o smlouvě a Prodávajícím, sděluje tímto Prodávající spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku dle ust. § 1811 odst. 2 OZ tyto skutečnosti:

 

 1. a) svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj:

 

                TEMPUS DESIGN a.s., se sídlem ​V parku 2294/4, Chodov, 148 00 Praha 4 Praha, e-mail: shop@tempus-design.cz

 

 1. b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností:

 

Označení služeb/zboží koresponduje se spotřebitelem vybraným zbožím na webu www.tempus-collection.cz dle „Objednávky“, se kterou se spotřebitel před uzavřením kupní smlouvy seznámil.

 

 1. c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků:

 

Výpočet ceny služby/zboží je uveden v „Objednávce“ u každého zboží samostatně.

 

 1. d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění:

 

Způsob platby a způsob plnění je uveden v „Obchodních podmínkách“ Prodávajícího a spotřebitel se s nimi seznámil před uzavřením smlouvy.

 

 1. e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány:

 

Náklady spojené s plněním jsou uvedeny v „Obchodních podmínkách“ Prodávajícího nebo odkazem na informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedeným v Obchodních podmínkách prodávajícího, a spotřebitel se s nimi seznámil před uzavřením smlouvy.

 

 1. f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv:

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstranění vady opravou věci,
 • odstoupení od smlouvy.

 

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:

 • vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,
 • pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě,
 • při větším počtu vad (3 a více vad).

 

Práva z vadného plnění uplatňuje spotřebitel u Prodávajícího na adrese jeho provozovny nebo sídla, postačí však formou e-mailu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od spotřebitele reklamované zboží.

 

 1. g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou:

 

Údaj o době trvání závazku se u Kupní smlouvy neuvádí.

 

 1. h) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření:

 

Pro účely zboží nabízeného Prodávajícím není tento druh údajů relevantní.

 

 1. i) údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy:

 

Pro účely zboží nabízeného Prodávajícím není tento druh údajů relevantní.

 

 

 

Dle ust. § 1820 odst. 1 OZ poučuje Prodávající spotřebitele o jeho právech a povinnostech pojicích se s uzavřením Kupní smlouvy, protože z okolností je zřejmé, že jednání stran směřuje k uzavření smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, sděluje podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, také:

 

 1. a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby:

 

Prodávající neúčtuje žádné poplatky či vlastní náklady za případnou komunikaci na dálku.

 

 1. b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována:

 

Prodávající neúčtuje žádnou zálohu z Kupní smlouvy.

 

 1. c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat:

 

Prodávající prohlašuje, že spotřebiteli neposkytuje a se spotřebitelem neuzavírá smlouvu s opakovaným plněním služeb.

 

 1. d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná:

 

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a spotřebitelem se uzavírá bez určení data trvání.

 

 1. e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b):

 

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a spotřebitelem se uzavírá bez určení data trvání.

 

 1. f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,

 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 od uzavření smlouvy – Kupní smlouvy, resp. 14 od převzetí zboží.

 

Přílohou Kupní smlouvy je vzorové poučení spotřebitele o možnostech odstoupení od smlouvy dle prováděcího předpisu č. 363/2013 Sb.

 

Spotřebitel není oprávněn od smlouvy odstoupit v uvedené čtrnáctidenní lhůtě v případě, že se jedná o dodávku zboží, které bylo upraveno dle přání spotřebitele či jeho osobu.

 

 1. g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

 

Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží kupujícím zpět prodávajícímu vždy kupujícímu vracena částka poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. Tato částka je pak vrácena prodávajícím kupujícímu, oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající nehradí náklady kupujícího spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu.

 

 1. h) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo:

 

Neuplatní se.

 

 1. i) jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l), údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, a

 

Předmětem služby nejsou činnosti dle ust. § 1837 písm. l) OZ.

 

 1. j) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy shop@tempus-design.cz, předmět: Stížnost. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle Prodávající na elektronickou adresu spotřebitele. Spotřebitel má též možnost zahájit mimosoudní řešení sporu před Českou obchodní inspekcí na webu www.coi.cz.

 

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, s výjimkou případů, kdy zboží je upravováno dle Vašeho přání nebo pro Vás.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy, resp. do 14 dní od převzetí zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost TEMPUS DESIGN a.s., se sídlem ​Světova, 180 00, Praha 8, e-mail: shop@tempus-design.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.

 

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 11. 10. 2021.